dimecres, 3 d’octubre de 2012

Webs de llengua


RECULL GENERAL DE WEBS LLENGUA

Índex de webs sobre llengua catalana:

Espai de llengua amb moltes possibilitats:

Bon blog amb links sobre lèxic, gramàtica, etc.:

Posa’t a punt, activitats interactives molt bones d’ortografia, gramàtica  i sintaxi:

Recull de webs amb exercicis a l’edu365:

 Gramàtica, ortografia i tipologia textual, de bon nivell i amb activitats. Té 3 parts: gèneres  textuals, patrons discursius (tipologia textual, completa, amb àudio i activitats) i continguts          lingüísticotextuals:

Autoaprenentatge de nivell mitjà:

Activitats de llengua catalana (ESO.) Paquets d'activitats d'exercitació de llengua catalana organitzats en dos blocs: ortografia i morfologia


COMPRENSIÓ LECTORA

Comprensió lectora: activitats senzilles de comprensió lectora amb textos breus

Comprensió lectora:


ORTOGRAFIA

Pàgina amb un munt de lliçons i exercicis d’ortografia:

Activitats d’ortografia catalana (ESO). És un conjunt de paquets d'activitats que serveixen per treballar la discriminació dels fonemes x, ll, ny, ç, s, ss, z, g, j, tx i tj.

Dictats en línia:

Lliçons i activitats de separació de dígrafs, vocalisme, etc:

Els accents (ESO)

Activitats de llengua catalana (ESO.) Paquets d'activitats d'exercitació de llengua catalana organitzats en dos blocs: ortografia i morfologia

Un joc sobre la dièresi:

Dièresi:

Activitats de llengua catalana (ESO.) Paquets d'activitats d'exercitació de llengua catalana organitzats en dos blocs: ortografia i morfologia

Lliçons i activitats d’ortografia de les consonants:

Ortografia de les consonants:

Activitats de llengua catalana (ESO.) Paquets d'activitats d'exercitació de llengua catalana organitzats en dos blocs: ortografia i morfologia

Activitats d’ortografia catalana (ESO). És un conjunt de paquets d'activitats que serveixen per treballar la discriminació dels fonemes x, ll, ny, ç, s, ss, z, g, j, tx i tj.


GRAMÀTICA

Gramàtica de l’IEC (Fonètica, Morfologia flexiva, Formació de mots i Ortografia):

Lliçons i activitats de fonètica, lèxic, comentari de text, ortografia, sintaxi i morfologia per a Batxillerat:

Fonètica, ortografia de les consonants i pronom relatiu amb apunts, exercicis i correcció:

Qüestions de morfosintaxi (per categories) de l’UB: gramàtica visual completa

Pàgina amb un munt de lliçons i exercicis de morfologia:

Manuals de llengua, gramàtica i cursos en línia:

Gramàtica bàsica per a 1r d’ESO: categories gramaticals

Sintaxi:

Conjugació de 9000 verbs catalans, amb variacions dialectals:

Gramàtica esquemàtica: l’alfabet, vocals (amb so) i consonants, determinants, substantius i adjectius, pronoms, verbs, preposicions i adverbis:

Moltes activitats interactives per a nivells alts d’ESO i Batxillerat: accentuació, funcions del llenguatge, sintaxi composta, vocalisme, diftings, preposicions, verbs, consonantisme, proboms febles, pronoms relatius, apòstrof i dièresi, gènere i nombre, camps semàntics, frases fetes, barbarismes, compostos i derivats, sinònims i antònims:

Gramàtica valenciana molt completa en PDF:

Gramàtica (en baleàric), ortografia, lèxic, derivació, registres, etc.

Resum de gramàtica catalana de la UB:

Distinció de categories gramaticals. Activitats molt senzilles. Les de pronoms són una mica més complicades:
ORACIÓ SIMPLE

És a dir, portal amb informació molt completa i clara sobre sintaxi:

Lliçons i exercicis de sintaxi:

Posa’t a punt, activitats interactives molt bones d’ortografia, gramàtica  i sintaxi:

Separació i identificació de subjecte i predicat, oracions personals/impersonals, nucli i complements del SN, tipus de sintagmes:

Identificació de subjecte i predicat, funcions sintàctiques en l’oració simple:

Identificació de funcions sintàctiques en l’oració simple. Bastant senzill:

Identificació de funcions (les webs següents despleguen aquesta):

Identificació de Subjecte:

Reconeixement de Subjecte:

Reconeixement de CD:

Reconeixement de CI:

Reconeixement de CD i CI:

Reconeixement d’Atr:

Reconeixement de Subjecte i Atr:

Reconeixement del CC:

Reconeixement del CR:

Reconeixement del predicatiu:

Combinació de pronoms:


ORACIÓ COMPOSTA I PRONOM RELATIU

Lliçons i activitats de fonètica, lèxic, comentari de text, ortografia, sintaxi i morfologia per a Batxillerat:

Fonètica, ortografia de les consonants i pronom relatiu amb apunts, exercicis i correcció:

Lliçons i activitats de pronom relatiu:

Funcions del relatiu:

Teoria sobre pronoms relatius:

Pronom relatiu:

Quadern amb teoria i pràctica sobre pronom relatiu:

Oració composta (I):

Oracions compostes: tipologia (per a Batx):
Exercici:02030405 (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

Oracions compostes: tipologia (per a ESO):

Subordinades adverbials (I):

Subordinades adverbials (II):

Subordinades completives (I):

Subordinades completives (II):


LLENGUA: SEMÀNTICA

Ús del diccionari, hiperònims i hipònims, sinònims, antònims, polisèmia i monosèmia, adequació i precisió:

Quadres teòrics:

Teoria i exercicis sobre cohesió textual: anàfora, procés de definitud, connectors, conjuncions i semàntica (repetició d’un SB, hiponímia, sinonímia, antonímia, complementarietat, camps semàntics i camps lèxics), amb annex de verbs pronominals, vocabulari i abreviatures

Camps lèxics, camps semàntics, sinònims

Activitats per primer cicle d’ESO de gènere i nombre, lèxic, declinació verbal i sinonímia:

Activitats per segon cicle d’ESO de gènere i nombre, lèxic, declinació verbal i sinonímia:


LLENGUA: FONÈTICA I LLENGUA ORAL

Pàgina amb un munt de lliçons i exercicis de fonètica:

Lliçons i activitats de fonètica:

Vocalisme i consonantisme, amb links a exercicis de distinció obert/tancat:

Fonètica i fonologia:

Taula de sons amb àudio:

Àudio dels sons:

Quadre de les vocals

Quatre de les consonants

Transcripció del català:

IPA Gifs: Àrea de Lingüística General, Departament d'Anglès i Lingüística, Universitat de Lleida

Posa’t a punt, activitats interactives molt bones d’ortografia, gramàtica  i sintaxi:

LLENGUA: LÈXIC

Lliçons i activitats de lèxic: abaixar/baixar i similars, borsa/bossa, dada/data, fi/final, medi/mitjà, nombre/número, etc.:

Dubtes lèxics, fraseologia i locucions de l’UB:

Activitats de lèxic de diversa dificultat: teoria i activitats sobre lèxic (composició, derivació, definició, registres, dialectes, frases fetes, barbarismes, camp semàntic, etc):

Toponímia per a l’ESO:

Minimàlia: recull de frases breus:

Recull de dites populars:

Refranyer català-castellà:


LLENGUA: LINGÜÍSTICA TEXTUAL

Comentari de cohesió, coherència i adequació d’un text:

Teoria i exercicis sobre cohesió textual: anàfora, procés de definitud, connectors, conjuncions i semàntica (repetició d’un SB, hiponímia, sinonímia, antonímia, complementarietat, camps semàntics i camps lèxics), amb annex de verbs pronominals, vocabulari i abreviatures

Gèneres literaris i no literaris:

Pàgina excel·lent sobre argumentació i redacció de textos i exposició oral: adequació, coherència i cohesió; puntuació, correcció i presentació; consells i exemples de redacció; formació de paraules; exposició oral; argumentació (té alguns àudios i molts textos)

Exercicis interactius sobre cohesió textual:

Teoria i exercicis sobre enllaços oracionals, signes de puntuació, abreviacions, tractaments protocolaris, llenguatge no sexista, etc. També hi ha esquemes i models de documents jurídics.

Servei de Llengües i Terminologia de l’UPC: errors habituals de sintaxi i puntuació al redactar; abreviatures, citacions, notes, tipus de lletra; models de documentació administrativa

Servei lingüístic UOC: quadres d’ortografia, gramàtica, lèxic i redacció amb errors habituals i recomanacions. Pàgina molt completa:


SOCIOLINGÜÍSTICA I DIALECTOLOGIA

Web monogràfica, clara, esquemàtica, sobre els dialectes, amb vídeos:

Domini lingüístic (clicant a sobre de cada zona, s’amplia la informació):

La comunicació: definició i elements:

Marc jurídic del català a tots els territoris, història de la llengua:

Mapa de les llengües d’Europa:

Varietats del català, amb links amb veu:

Quadern virtual molt bo sobre dialectes per a l’ESO:

Dialectologia (mapes, explicacions, trets):

Dialectes (amb mapa):

Variació lingüística:

Quadre comparatiu de trets dels dialectes:

“Compraré peres” (10:59):

Mapes dialectals

Activitats d’identificació de dialectes a partir d’àudios de cançons: Després de rellegir-vos la teoria un parell de vegades, podríeu identificar -si cal, amb els apunts a la mà, o en pantalla- a quins dialectes pertanyen les següents cançons?
  


HISTÒRIA DE LA LLENGUA:

Molt exhaustiu, fins al sXV:

Molts continguts:

La llengua al segle XIX:

Les llengües romàniques: informació general, mapes, àudios de cadascuna:


LES LLENGÜES DEL MÓN:

Enllaç a receptes dels països d’origen dels nouvinguts:

Web amb costums dels països d’origen dels nouvinguts:

Webs d’informació de llengües i costums (àrab, romanès, ucraïnes, xinès, quítxua, urdú):

Linguamundi: totes les llengües del món amb nombre de parlants:

Les llengües del món, amb mapes interactius de gran qualitat:

Les llengües del món analitzades pel que fa al seu context polític i social:

Romanès:

Amazic:

Àrab:

Diversitat lingüística:

Programa de TV3 “Tot un món” dedicat a la immigració:

Vídeo en què molts immigrants joves parlen de la seva immigració:

Vídeo en què immigrants joves parlen de la seva immigració:

Vídeo “Un món de llengües”, de 3 minuts, en què es parla de la necessitat de protegir totes les llengües:

Vídeo en què un noi romanès i un altre marroquí expliquen la seva experiència d’immigrants:

Romanès:

Diccionaris il·lustrats català-xinès, català-urdú, català-àrab i català-amazic:

Benvinguda a les dones que arriben a Catalunya en amazig, anglès, àrab, castellà, francès, romanès, rus, urdú i xinès:

Informació bàsica sobre el català en amazic, àrab, romanès urdú i xinès;

Dades imprescindibles sobre el sistema educatiu català en català, castellà, anglès, francès, àrab, amazic, xinès, urdú, romanès i rus:

Aprenem català des del romanès:

Acollida de nouvinguts a BCN:

Làmines “viure a Catalunya”:

Vocabulari en imatges:


TIPOLOGIA TEXTUAL

Tipologia textual: narració, descripció, argumentació, textos acadèmics, etc:

Centre de redacció de la UdeG (argumentació, currículum, article, informe...):

Quadern digital: tipologia textual: narració, notícia, descripció, definició, instruccions, argumentació i exposició                                                                                                    

Text argumentatiu:

Expressa la teva opinió sobre un tema a “Cavall Fort”:

Text predictiu:

Text instructiu:

Text instructiu per a ESO, quadern virtual molt bo:

Text descriptiu:

Text descriptiu per a ESO, quadern virtual molt bo:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada