dilluns, 11 de juliol de 2011

Enllaços, connectors, marcadors discursius


Introducció

A l'hora de redactar, els diversos autors de gramàtiques i manuals de llengua fan servir diverses denominacions per referir-se a la mateixa qüestió. A la pràctica, farem servir qualsevol de les tres que presento tot seguit per millorar el nostre discurs. 

1 Enllaços

Els enllaços són les paraules que uneixen, estructuren o relacionen les idees en un text. Atenent els diferents usos dels enllaços, les classificacions següents ens poden ser útils en la producció de textos.

 Per minvar la velocitat de lectura
 ara bé
 però
 així i tot
 malgrat
 si
 encara que
 sinó que
 només que
 sempre que
 a condició que
 quan
 mentre que
 en canvi
 fora que
 comptant que
 però
 d'altra banda
 tant és així que
 no obstant
 a pesar de


 Per mantenir la velocitat de lectura
 també
 així mateix
 és a dir
 segons
 perquè
 vist que
 com que
 a causa de
 atès que
 així com
 quant a
 a més
 perquè
 més
 encara més
 igualment Per ordenar
 En primer lloc
 Primer / Segon
 D'antuvi
 En darrer lloc
 Per començar
 Per acabar

 Per emfasitzar
 És a dir
 En altres paraules
 Cal insistir en / a
 O sia
 Dit d'una altra manera
 El més important
 Això és
 La idea central és
 Cal tornar a dir
 Tal com s'ha dit
 Vull ressaltar
 És bo insistir en / a

 Per iniciar
 Respecte a
 En relació amb
 Un altre punt important és
 Pel que fa a
 Quant a
 El següent punt a considerar

 Per distingir
 D'una banda / De l'altra
 Altrament
 Per un costat

 Per resumir
 En resum
 Breument
 En conjunt
 Resumint
 En poques paraules
 Globalment

 Per exemplificar
 Per exemple
 En el cas concret
 Com a exemple
 Un bon exemple d'això és
 Es pot exemplificar
 Una bona mostra

 Per concloure
 Així
 Així que
 De manera que
 En conclusió
 En conseqüència
 Per acabar
 Llavors
 Per tant
 En conclusió
 Així doncs
 Per concloure
 Finalment

 Per indicar causa
 Perquè
 Car
 Vist que
 Ja que
 Atès que
 Considerant que

 Per indicar conseqüència
 Per consegüent
 En conseqüència
 Per tant
 A conseqüència de
 Conseqüentment
 De manera que

 Per indicar finalitat
 Amb l'objectiu que / de
 per tal que / de
 A fi que / de

 Per indicar condició
 Si
 Només que
 Posat que
 Amb que
 En cas que
 A condició que

 Per indicar oposició
 En canvi
 Tanmateix
 Al contrari
 No obstant això
 Per contra
 Amb tot

 Per indicar objecció
 Encara que
 Per bé que
 Tot i que
 Malgrat que
 Amb tot i que
 Mal que
2 Marcadors discursius

Els marcadors discursius tenen la funció de guiar el discurs per especificar la relació entre les idees. A continuació es mostra una llista de possibles estructures discursives:

Per iniciar intervencions
Ens hem trobat per... L’objectiu de la reunió és...
Voldria plantejar un tema / una qüestió / un nou aspecte...
Aquest és el tema que voldria tractar ara...
Aquesta és la qüestió que intentaré explicar.
Parlaré en primer lloc de... Començaré parlant sobre...
D'entrada, cal dir que... Per començar, podem dir que...

Per introduir incisos o exemples
Per exemple... Com és el cas de...
Com (és) ara...
Voldria explicar un exemple d’un fet semblant.
Remarquem que... Recordem, en aquest sentit, que...
Cal assenyalar que... Tal com demostra...
Així... Tinguem en compte que...

Per estructurar el discurs
Dit això, examinem ara... Endinsem-nos en...
D'altra banda...D'una altra... Per un altre costat... També...
Tot seguit... En un segon moment... Més endavant...
A més a més... I també...
Finalment... Per acabar... I acabarem amb...

Per reprendre un tema
Tornant al tema... Deia que... Assenyalava que...
Reprenent el tema de...
Voldria tornar a la qüestió de...
Això té relació amb el tema esmentat abans...

Per establir relacions lògiques
Consegüentment... En conseqüència...
La raó / causa d’això és...
Això ens demostra que...
D'això podem concloure que...
Deduïm doncs...
En definitiva... Així doncs...

Per concloure
Tractem, finalment, l'últim aspecte...
En resum... Resumint...
Per acabar... Per acabar, voldria esmentar / demanar...
En conclusió...


3 Connectors

En documents llargs, com les sentències, interlocutòries, demandes, etc., hi ha locucions, adverbis, etc. que si es col·loquen convenientment al llarg del text ajuden a estructurar-lo, a ordenar-ne els paràgrafs... El lector troba la informació ben cohesionada i en pot extreure les idees bàsiques sense haver d'aturar-se o rellegir el text.
Els mots connectors són paraules o grups de paraules que cohesionen el text i guien la lectura. D'una banda, estructuren (organitzen i relacionen) paràgrafs i oracions dins el text. De l'altra, fan de senyals textuals per al lector perquè assenyalen la distribució de les idees en tot el text.


3.1 Per estructurar el text

Per introduir el tema del text
aquest escrit tracta de
ens adrecem a vós
ens proposem d'exposar
l'objectiu principal de
Per encetar un tema nou
amb referència a
amb relació a
certament
el següent punt a considerar és
el punt següent tracta de
el tema següent és
en aquest apartat s'han agrupat
en el marc de
en l'àmbit de
en relació amb
en un altre ordre de coses
en un altre ordre de funcions
pel que fa a
quant a
respecte a / de
sobre [el tema de]
un altre punt important és
Per fer aclariments
a saber
això és
és a dir
és a saber
o sigui
Per marcar ordre
1r / en primer lloc / primer / primerament
2n / en segon lloc / segon / segonament
3r / en tercer lloc / tercer / tercerament
4t / en quart lloc / quart
al final
d'entrada
en acabat
en darrer lloc / terme
en últim lloc / terme
finalment
per acabar
per començar
per fi
Per fer aclariments
a saber
això és
és a dir
és a saber
o sigui
Per continuar sobre un mateix punt (continuatius)
a banda d'això
a continuació
a més
a més a més
així com
així doncs
així mateix
altrament
com també
d'altra banda
de manera paral·lela
de més a més
deixant de banda
després
encara
encara més
és més
i encara
i fins i tot
i més
i també
ni tan sols
tanmateix
tot seguit
Per distingir
al contrari
altrament
contràriament
d'altra banda
d'una altra banda
d'una banda [...] de l'altra / d'una altra
d'una banda [...] de l'altra / d'una altra
en canvi
per un cantó [...] per l'altre
per un costat [...] per l'altre
per una part [...] per l'altra
Per posar èmfasi
cal / convé destacar
cal / convé fer esment específic
cal / convé fer una especial referència
cal / convé insistir
cal / convé recordar
cal / convé remarcar
cal / convé tornar a dir
cal / convé destacar
cal / convé fer ressaltar
cal / convé recalcar
cal / convé subratllar
de la mateixa manera
dit d'una altra manera
el més important
el punt més destacable és
en altres paraules / termes
en efecte
és per això que
igualment
la idea central és
s'ha de tenir en compte
tal com s'ha dit
val la pena dir
Per donar detalls (exemplificar)
a tall d'exemple
així
cf. (conferiu, confronteu)
com
com a exemple
com a mostra
com [és] ara
concretament
d'aquesta manera
en aquest sentit
en concret
en el cas concret de
en el cas de / que
en particular
es pot exemplificar amb
n'és un bon exemple
n'és un exemple clar
particularment
per exemple / p. ex. / p. e.
per il·lustrar
per posar un exemple de
un bon exemple d'això és
un cas pràctic
una anècdota relacionada
una bona mostra
Per resumir
a manera de resum
amb caràcter general
amb tot plegat
breument
d'una forma breu
de manera global / genèrica
en conjunt
en general
en pocs mots / poques paraules
en / com a resum
en síntesi
tot plegat
generalment
globalment
per concretar
recapitulant
recollint tot el que s'ha dit
recordant el que s'ha dit
resumint
Per acabar
a manera de conclusió
a tall de conclusió
a tall de recapitulació
així doncs
així les coses
al capdavall
comptat i debatut
consegüentment
d'una manera definitiva
en conclusió
en conseqüència
en darrer terme
en definitiva
en suma
en última instància
finalment
per acabar
per concloure
Per indicar temps (per narrar)
a continuació
abans
actualment
al mateix temps
aleshores
alhora
anteriorment
ara fa poc
ara mateix
d'ara [en] endavant
d'avui [en] endavant
de manera paral·lela
després
durant
en aquests moments
en el mateix moment
enguany / aquest any
llavors
més endavant
més tard
paral·lelament
poc abans
simultàniament
tot seguit
Per indicar espai (per descriure)
a dalt / a baix
a l'anvers / al revers
a l'interior / a l'exterior
a la dreta / a l'esquerra
a prop / lluny
a sobre / a sota
al mig / al centre
al capdavant / al capdavall / al capdamunt
al centre / als costats / als extrems
al davant / al dors
davant / darrere
de cara / d'esquena
endins / enfora
més amunt / més avall

3.2 Per estructurar idees

Per unir o enllaçar elements (copulatius)
així com
com també
i
i també
ni
Per comparar dos o més termes (comparatius)
D'igualtat:
igual com
igual que
similar a
tan [...] com
tant/a [...] com
De superioritat:
major
més bo
més [...] del que
més gran
més [...] que
millor
superior
D'inferioritat:
inferior
menor
menys [...] del que
menys [...] que
pitjor
De proporcionalitat:
com menys [...] menys
com menys [...] més
com més [...] més
com més [...] menys
Per distribuir elements (distributius)
així com [...] [així]
ara [...] ara
bé [...] bé
com també
i també
ja sigui [...] ja sigui
ni [...] ni
no solament / només / únicament [...] sinó que
no solament / només / únicament [...] sinó també
o [...] o
o bé [...] o bé
sigui [...] sigui
tant [...] com
Per indicar causa
a causa de / que
a còpia de
a força de
a raó de
amb motiu de
atès / atesa
atès que
com
com que
com sigui que
considerant que
efectivament
en efecte
gràcies a / que
ja que
pel fet que
per aquest motiu
per causa de / que
per culpa de
per raó de / que
per tal com
perquè (+ verb ind.)
si no és que
vist que
Per indicar conseqüència
així
així és que
com a / a conseqüència de
consegüentment
cosa que
de manera que
doncs
en conseqüència
és per això que
fins al punt que
massa / prou / molt [...] perquè
per això
per aquest fet
per consegüent
per tant
que
talment [...] que
tan [...] que
tant [...] que
Per indicar condició
a condició de / que
amb que
en el cas que / de
fora que
llevat que
mentre que
només de / que
posat que
sempre que
si
si cal
si considerem
si de cas
si és necessari
si és procedent
si escau
si fa al cas
si fos el cas
si molt convé
si no (+ verb)
si no és que
si no n'hi ha
si per cas
si s'escau
solament de / solament que
sols que
tenint / prenent en consideració
tret de / que
Per indicar oposició
així com
[això] no obstant
això sí
al contrari
altrament
amb tot
ans [al contrari]
ara bé
de fet
en canvi
en / per contra
en realitat
en veritat
i això que
i no
mentre que
més aviat
no obstant [això]
no [...] sinó
però
realment
sinó (+ subst.)
sinó que
tanmateix
veritablement
Per indicar objecció (concessius)
així i tot
amb tot i això
amb tot [i] que
bé que
de tota manera
després que
encara que
mal que
malgrat / malgrat que
  malgrat tot
mentre [que]
per bé que
per més que
per molt que
si bé
tot i així
tot i amb això
tot i [que]

1 comentari: