diumenge, 14 de setembre de 2014

Consells per a Selectivitat (matèria comuna de llengua i literatura catalanes)

2n Batxillerat (matèria comuna de llengua i literatura catalanes): llistat de qüestions a tenir en compte per a una resolució satisfactòria de les PAU

(entre parèntesi, referència a pagines del llibre de text “Altaveu”)


1 Comprensió lectora
 • Resum d’un text
 • Les parts d’un text
 • Els recursos de la llengua oral i escrita
 • Reescriptura d’un text
 • Redacció sobre un tema
 • Canvi d’estil directe a indirecte

2 Preguntes sobre les lectures obligatòries: argument, personatges, etc.

3 Tipologia textual i registres lingüístics (pp41-42, 96-97)

4 Propietats textuals
 • Adequació (51, 57)
 • Coherència (51, 57)
 • Cohesió (51-53, 57)

5 Funcions del llenguatge (9)

6 Morfologia verbal regular: el paradigma (266-267)

7 Irregularitats ortogràfiques:
 • En els infinitius acabats en consonant + -iar, la i és la síl·laba tònica en els presents d’indicatiu i de subjuntiu i l’imperatiu: estudio, estudia, estudiïs, estudiïn...
 • Els verbs acabats en -ear, -iar, -oar, -uar, d’acord amb la pronunciació correcta, porten dièresi en la i de les tres primeres persones del singular i de la tercera del plural del present de subjuntiu i també en l’imperatiu, en les persones que coincideixen amb les formes del subjuntiu: canviïn...
 • Néixer, treure i jeure fan la vocal neutra dels radicals en posició àtona en a (jauré, naixent, traiem, traguem, traguéssiu...).
 • Els verbs collir, cosir, sortir, tossir, escopir i derivats canvien la o per una u en els radicals tònics del present d’indicatiu, de subjuntiu i de l’imperatiu: recullin, cullen, cuso, tussis, escupin (però, collim, cosia, tossiré, escopiu...)
 • Poder i voler canvien la o en u en totes les formes del present de subjuntiu i de l’imperatiu (pugui, puguis..., pugues, pugui...; vulguem, vulgueu..., vulgues, vulguin...)
 • Encara que la vocal neutra final verbal sempre és a, corre, obre, omple i vine són amb e.

8 Participis i gerundis irregulars (272)

9 Estalvi de la dièresi en els verbs
Sense dièresi sobre el hiat          : infinitiu: pair, posseir, oir, traduir...; gerundi: traint, succeint, conduint...; futur: agrairem, maleiran, destituiré...; condicional: envairíeu, proveiria, seduiries...
Amb dièresi (o amb accent) sobre el hiat: tots els altres temps: esvaït, obeíreu, atapeïssin, disminuït, atribuïes...

10 Ús de l’imperatiu i el gerundi
L’imperatiu només s’usa en les oracions afirmatives, ja que per a les oracions que expressen un manament negatiu es fa servir el present de subjuntiu:
 • manament afirmatiu (imperatiu): Enceneu el foc!
 • manament negatiu (present de subjuntiu): No encengueu el foc!
El gerundi no pot expressar un fet que sigui conseqüència d'un altre, o que passa a continuació d'un altre:
*Van anul·lar la reunió, convocant-la per a la setmana següent.
*La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo tot seguit.
*No hi va haver quòrum, quedant desconvocada immediatament la reunió.

Aquestes frases s’han de construir d'una altra manera:
Van anul·lar la reunió i la van convocar per a la setmana següent.
La comissió va estudiar el reglament, que va aprovar tot seguit.
No hi va haver quòrum, per la qual cosa la reunió va quedar immediatament desconvocada.

11 Morfologia verbal irregular: verbs irregulars més usuals (268-269)
La manera més senzilla d’identificar un verb irregular és observar si té un diftong en el lexema o no té la primera persona del present d’indicatiu acabada en –o. Els verbs de la 2ª conjugació (i alguns de la tercera) en què la primera persona del present d’indicatiu no acaba en –o afegeixen generalment un so velar representat per les lletres c ò g(u): comprenc. Aquest lexema velar el presenten:
-        Tots els verbs acabats en –ndre, -ldre i –ler.
-        Els verbs acabats en –èixer: conèixer, aparèixer
-        Verbs que presenten diverses irregularitats: estar, dir, dur, tenir i venir.

12 Morfologia nominal i adjectival (274-276)

13 Accent, síl·laba, diftong i hiat; dígrafs (280-282)

14 Sinonímia i antonímia

15 Connectors discursius (54-55)

16 Sintaxi

 • Categories gramaticals (21, 265)
 • Funcions oració simple (21, 61, 265)
 • Oració adjectiva de relatiu explicativa o especificativa (105)
 • Oració substantiva (149)
 • Oració adverbial (186, 189)
 • Canvi i caiguda preposició (146): “Es queixen que...”; “Pensa a portar...”
 • Substitució i combinació pronominal (61, 277-279)

17 Fonètica (230, 231, 237, 284, 285)

18 Ús dels signes de puntuació (286-287)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada